Βιβλιογραφία

που να γυρίζεις
ΤίτλοςΠαύ­λος Σιδη­ρό­που­λος. Πού να γυρί­ζεις
Συγ­γρα­φέ­αςΆκης Λαδι­κός
Εκδό­σειςΝέα Σύνορα-Λιβάνη 1998

"Ο Σιδη­ρό­που­λος, όπως και όλοι οι νεκροί ήρω­ες του ροκ, άθε­λά του δημιούρ­γη­σε ένα μύθο. Ένα μύθο όπως πάντα ξεχνιέ­ται το ανθρώ­πι­νο στοι­χε­είο. Και ο Παύ­λος, για όσους τον γνώ­ρι­ζαν από κοντά, ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Παράλ­λη­λα, όμως, ήταν και ο καλ­λι­τέ­χνης εκεί­νος που μίλη­σε στη γενιά του (και όχι μόνο) με τη σκλη­ρή γλώσ­σα της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, χωρίς να πιπι­λή­σει τα αφτιά με ωραιο­ποι­η­μέ­να μηνύ­μα­τα, που θα τον έκα­ναν εμπο­ρι­κό­τε­ρο"

Από το σημεί­ω­μα του συγ­γρα­φέα στο οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλί­ου.

Παύλος Σιδηρόπουλος. Το μοναχικό μπλούζ του Πρίγκηπα
ΤίτλοςΠαύ­λος Σιδη­ρό­που­λος. Το μονα­χι­κό μπλούζ του Πρί­γκη­πα
Συγ­γρα­φέ­αςΝτί­νος Δημα­τά­της
Εκδό­σειςΚατσά­νος 1997

Μια βιο­γρα­φία του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου συν­δια­σμέ­νη με προ­σω­πι­κές εκτι­μή­σεις του συγ­γρα­φέα.

ΤίτλοςΈχω μια θλί­ψη για τα μακρι­νά αρι­στουρ­γή­μα­τα
1η έκδο­ση 2018, 203 σελί­δες
Ποι­ή­μα­ταΠαύ­λος Σιδη­ρό­που­λος
Εκδό­σειςOPPORTUNA 2018

Ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή με εκα­τόν είκο­σι τρία ανέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα από το αρχείο του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου. Μία λυρι­κή μαρ­τυ­ρία, εν είδει εξι­σορ­ρό­πη­σης μετα­ξύ αυτο­βιο­γρα­φι­κής ανα­φο­ρι­κό­τη­τας, ερω­τι­κού αιτή­μα­τος, άκρα­του συναι­σθη­μα­τι­σμού, επα­να­στα­τι­κής επα­γρύ­πνη­σης και πολι­τι­κής σκέ­ψης. Τεκ­μή­ριο μιας επο­χής, μέσα από την εκφρα­στι­κό­τη­τα του ποι­η­τι­κού λόγου ενός αυθε­ντι­κού δημιουρ­γού.

Το βιβλίο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη του Πανα­γιώ­τη Θερ­μο­γιάν­νη

Τον πίνα­κα του εξω­φύλ­λου φιλο­τέ­χνη­σε η ζωγρά­φος και Ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια Τέχνης του ΕΜΠ Δώρα Βου­τσι­νά.

Το βιβλίο παρου­σιά­στη­κε την Παρα­σκευή 1 Φεβρουα­ρί­ου, 2019 στο Polis Art Cafe (Πεσμα­ζό­γλου 5 – Αίθριο Στο­άς Βιβλί­ου).

Παρου­σί­α­ση της Ποι­η­τι­κής Συλ­λο­γής του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου στο Αμφι­θέ­α­τρο Γιάν­νη Περ­τσε­λά­κη του Ιστο­ρι­κού Μου­σεί­ου Κρή­της | 23.10.2019

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση