Δισκογραφία

Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο

Συμμετοχές σε δίσκους άλλων

Συμμετοχές σε συλλογές

 • Ποι­ή­μα­τα και τρα­γού­δια για την ειρή­νη [Lyra/MINOS – EMI 1999 premium CD με το περιο­δι­κό ΜΕΛΩΔΙΑ]

Κινηματογραφικά

Συλλογές – Πορτραίτα

Διασκευές άλλων

Σημαντικές Συναυλίες – Προσωπικές & Συμμετοχές

 • 1970 – 71: Με τον Παντε­λή Δελη­γιαν­νί­δη ως Δάμων & Φιντί­ας στο Κύτ­τα­ρο της οδού Ηπεί­ρου, σε πρω­ι­νές συναυ­λί­ες σε κινη­μα­το­θέ­α­τρα και σε «ποπ φεστι­βάλ»
 • 1972: Με τα Μπουρ­μπού­λια στα κλαμπ «Μαϊ­μού», «Seagull», στη μπουάτ «Πέμ­πτη Επο­χή» και σε μου­σι­κές σκη­νές εκτός Αθή­νας (Λου­τρά­κι, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη κ.α.)
 • 1978: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία συμπα­ρά­στα­σης στον Γ. Σερί­φη στο Σπόρ­τιγκ (9 Ιανουα­ρί­ου) μαζί με τους Χάνο­μαι Για­τί Ρεμ­βά­ζω, Οπι­σθο­δρο­μι­κή Κομπα­νία, Άννα Βίσ­ση κ.α.
 • 1979: Ως τρα­γου­δι­στής στη συναυ­λία του Δημή­τρη Που­λι­κά­κου Παρα­μύ­θι χωρίς όνο­μα στο Σπόρ­τιγκ (Φεβρουά­ριος)
 • 1979: Ως τρα­γου­δι­στής στη συναυ­λία του Δημή­τρη Που­λι­κά­κου Crazy love στου Ζωγρά­φου Μήτσος & ΣΙΑ Live! (Ιού­νιος)
 • 1979: Με την Εται­ρεία Καλ­λι­τε­χνών στην Αρχι­τε­κτο­νι­κή και το κλαμπ Skylab. Ακό­μη, στον κινη­μα­το­γρά­φο «Άστρον» της Κηφι­σιάς μαζί με Σπυ­ρι­δού­λα, Ρέζους, SOS, Vavoura Band (Φεβρουά­ριος)
 • 1980: Ως «Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος με το συγκρό­τη­μα του», παρ’ ότι τον συνό­δευαν ακό­μη οι Εται­ρεία Καλ­λι­τε­χνών, στη δεύ­τε­ρη συναυ­λία του Δημή­τρη Που­λι­κά­κου στο Σπόρ­τιγκ (Φεβρουά­ριος)
 • 1980: Ως τρα­γου­δι­στής ενός τρα­γου­διού (Johnny B. Goode) στη συναυ­λία των Σπυ­ρι­δού­λα στο θέα­τρο «Γκλό­ρια» (Μάιος)
 • 1980: Support στη συναυ­λία των Spector27 στο θέα­τρο «Ολυ­μπία» με τους Σπυ­ρι­δού­λα και τον Δημή­τρη Που­λι­κά­κο (Ιού­νιος)
 • 1980: Support στη συναυ­λία των Fisher Z στο θέα­τρο «Ολυ­μπία» με τους Σπυ­ρι­δού­λα και τον Δημή­τρη Που­λι­κά­κο (Ιού­νιος)
 • 1981: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία στο Σπόρ­τιγκ μαζί με Socrates, Sharp Ties, Sigma Fay, Λου­κά Σιδε­ρά, Δημή­τρη Που­λι­κά­κο
 • 1982: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία στο γήπε­δο ΕΑΠ της Πάτρας μαζί με Απρο­σάρ­μο­στους, Φατμέ, Νίκο Ζιώ­γα­λα, RDR Band, Scraptown, Plasis (Μάιος)
 • 1982: Συμ­με­το­χή στο ροκ διή­με­ρο του δήμου Ηρα­κλεί­ου Κρή­της μαζί με Απρο­σάρ­μο­στους, Φατμέ, Σπυ­ρι­δού­λα, Μου­σι­κές Ταξιαρ­χί­ες και Χάνο­μαι Για­τί Ρεμ­βά­ζω (Σεπτέμ­βριος)
 • 1982: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία ενά­ντια στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή στο Σπόρ­τιγκ μαζί με Απρο­σάρ­μο­στους, Σύν­δρο­μο, Dr. John, Σταύ­ρο Λογα­ρί­δη, Ηρα­κλή & Λερ­ναία Ύδρα, Βαγ­γέ­λη Γερ­μα­νό, Μου­σι­κές Ταξιαρ­χί­ες, Λου­κια­νό Κηλαη­δό­νη κ.α. (Οκτώ­βριος)
 • 1982: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία του ΠΑΚΟΕ στο Σπόρ­τιγκ μαζί με Λήτη & Ιζόλ­δη, Σύν­δρο­μο, Heaven And Hell, Flash Band, TVC, Dr. John, Γιώρ­γο Βανά­κο & Profile, Μου­σι­κές Ταξιαρ­χί­ες (Δεκέμ­βριος)
 • 1983: Συμ­με­το­χή στη συναυ­λία συμπα­ρά­στα­σης στους αναρ­χι­κούς κρα­τού­με­νους Μοί­ρα, Δανά­το στα ΚΑΤΕΕ Αιγά­λεω μαζί με Νικό­λα Άσι­μο, Σύν­δρο­μο, Daltons, Panx Romana, Stress κ.α.
 • 1984: Συμ­με­το­χή στο διή­με­ρο φεστι­βάλ του Ακτί­ου, το «ελλη­νι­κό Woodstock» όπως χαρα­κτη­ρί­στη­κε, μαζί με Απρο­σάρ­μο­στους, Φατμέ, Μου­σι­κές Ταξιαρ­χί­ες, Νίκο Παπά­ζο­γλου, Βαγ­γέ­λη Γερ­μα­νό, Δήμο Μού­τση & Λάου – Λάου, Σύν­δρο­μο, Φλώ­ρο Φλω­ρί­δη κ.α. (Ιού­λιος)
 • 1985: Η επει­σο­δια­κή συναυ­λία μέσα στον ηλε­κτρι­κό του Πει­ραιά όπου δύο κορί­τσια άρχι­σαν να κάνουν στρι­πτίζ, το κοι­νό να παρα­λη­ρεί και ο δήμαρ­χος αυτο­προ­σώ­πως να στα­μα­τά­ει το live (τελευ­ταία Κυρια­κή της Απο­κριάς)
 • 1985: Συμ­με­το­χή στα νεο­λαι­ί­στι­κα κομ­μα­τι­κά φεστι­βάλ (ΠΑΣΟΚ, Φεστι­βάλ Αυγής – Θού­ριου)
 • 1985: Συμ­με­το­χή στη Μπιε­νά­λε της Βαρ­κε­λώ­νης μαζί με Απρο­σάρ­μο­στους, Ηδύ­λη Τσα­λί­κη, Νίκο Παπά­ζο­γλου
 • 1986: Εμφα­νί­σεις στο Ροντέο με τους Απρο­σάρ­μο­στους, την Κρί­στη Στα­σι­νο­πού­λου, τον Ζωρζ Πιλα­λί, τον Αντρέα Μικρού­τσι­κο, τη Σοφία Βόσ­σου
 • 1987: Με τους Απρο­σάρ­μο­στους κατά το ήμι­συ στην εκδή­λω­ση κατά του νέφους που οργά­νω­σε το κόμ­μα ΕΑΡ στην πλα­τεία Κοραή
 • 1988: Συμ­με­το­χή στο επει­σο­δια­κό τρι­ή­με­ρο στο Πεδίο του Άρε­ως που διορ­γά­νω­σε ο 9.84 υπό την αιγί­δα του δήμου Αθη­ναί­ων μαζί με Τρύ­πες, Triffids και PIL (Σεπτέμ­βριος)
 • 1989: Συναυ­λία στα Χανιά «Ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος και οι Απρο­σάρ­μο­στοι»
 • 1989: Η συναυ­λία στο «Μετρό», απ’ όπου προ­έ­κυ­ψε το άλμπουμ «Χωρίς μακι­γιάζ» (Φεβρουά­ριος)
Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση