Ζωντανή Ηχογράφηση στο AN Club

Η δια­φή­μι­ση θα λήξει σε 
Δημιουρ­γία κυμα­το­μορ­φής …
Αυτό το περιε­χό­με­νο είναι ιδιω­τι­κό
Εισα­γά­γε­τε έγκυ­ρο κωδι­κό πρό­σβα­σης!

BSR 088 Lost Archives

Παί­ζουν οι Απρο­σάρ­μο­στοι:
Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος: τρα­γού­δι, κρου­στά, φωνη­τι­κά
Αλέ­κος Αρά­πης: μπά­σο
Οδυσ­σέ­ας Γαλα­νά­κης: ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα
Βασί­λης Πετρί­δης: ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα
Κυριά­κο; Δαρί­βας: τύμπα­να
Λου­κάς Γκέ­κας: πλή­κτρα

Καθα­ρι­σμός ήχου & Mastering: Γιάν­νης Κύρης
Προ­σαρ­μο­γή και επι­μέ­λεια εξω­φύλ­λου: Θανά­σης Ξαν­θά­κος (Plan59)

Ο δίσκος

O Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος απο­τε­λεί μια σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη για το ελλη­νι­κό τρα­γού­δι αφού με τα έργα του, μας άφη­σε μια πολύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μιά στέ­ρε­ων τρα­γου­διών, βάζο­ντας και αυτός το λιθα­ρά­κι του σε αυτό που σήμε­ρα ονο­μά­ζου­με ελλη­νι­κό ροκ. Συνε­πώς, κάθε­τι που αφο­ρά την δημιουρ­γία του και την ζωή του, εξα­κο­λου­θεί να έχει ένα τερά­στιο ενδια­φέ­ρον στις μέρες μας, φωτί­ζο­ντας αθέ­α­τες μέχρι τώρα στιγ­μές.
Σε αυτό το πλαί­σιο, ήταν τερά­στια η έκπλη­ξη της ανα­κά­λυ­ψης μιας πομπί­νας από τον τότε ηχο­λή­πτη του ΑΝ Μπά­μπη Χαλά­τση, ο οποί­ος έχο­ντας ηχο­γρα­φή­σει τον Παύ­λο τα διή­με­ρα 16 & 17/3/1990 καθώς και 23 & 24/3/1990, μας προ­σφέ­ρει σε πολύ καλή ηχη­τι­κή ποιό­τη­τα μια εικό­να του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου λίγο πριν τον αδό­κη­το θάνα­τό του. Η έντα­ση και το πάθος του γκρουπ και του Παύ­λου συνο­λι­κά καθώς και η αλλη­λε­πί­δρα­ση με το κοι­νό του ακού­γο­νται καθα­ρά, συμπλη­ρώ­νο­ντας ένα μικρό ακό­μα κομ­μά­τι στο πόσο σπου­δαί­ος performer υπήρ­ξε.
Η B‑otherSide, μετά από ηχη­τι­κή επε­ξερ­γα­σία και καθα­ρι­σμό από τον εξει­δι­κευ­μέ­νο και έμπει­ρο ηχο­λή­πτη Γιάν­νη Κύρη (www​.kyris​.gr) κυκλο­φο­ρεί 11 από τα τρα­γού­δια της συναυ­λί­ας σε μια αριθ­μη­μέ­νη έκδο­ση βινυ­λί­ου 500 τεμα­χί­ων, με gatefold εξώ­φυλ­λα τα οποία απει­κο­νί­ζουν τις αυθε­ντι­κές αφί­σες της συναυ­λί­ας , οι οποί­ες μας παρα­χω­ρή­θη­καν από το αρχείο του ΑΝ club. Από τα 500 βινύ­λια, τα 70 πρώ­τα κυκλο­φο­ρούν σε ειδι­κή χει­ρο­ποί­η­τη κασε­τί­να, η οποία περιέ­χει μια γκρα­βού­ρα με το εξώ­φυλ­λο του άλμπουμ, δυο γιγαντοαφίσες- ανα­τυ­πώ­σεις από τις αυθε­ντι­κές αφί­σες του AN, καθώς και ένα cd που περιέ­χει 8 ακό­μα τρα­γού­δια, το σύνο­λο δηλα­δή της συναυ­λί­ας . Από τις υπό­λοι­πες 430 κόπιες, οι 180 πρώ­τες κυκλο­φο­ρούν σε κίτρι­νο βινύ­λιο και οι 250 επό­με­νες σε κλασ­σι­κό μαύ­ρο.
Πρώ­τη μέρα κυκλο­φο­ρί­ας Παρα­σκευή 7/7/2017

Οι δρό­μοι μας συνέ­πε­σαν με τον Παύ­λο και τους Απρο­σάρ­μο­στους, όταν κλή­θη­κα να αντι­κα­τα­στή­σω τον βασι­κό τους ηχο­λή­πτη, σε μια σει­ρά συναυ­λιών τους στο ΑΝ των Εξαρ­χεί­ων, το 1990. Εκεί έγι­ναν και αυτές οι ηχο­γρα­φή­σεις. «Δεν γρά­φεις και σύ; Τόσοι και τόσοι γρά­φουν» μου είπαν όταν τους δήλω­σα την επι­θυ­μία μου για ηχο­γρά­φη­ση, και το απο­τέ­λε­σμα είναι αυτό που θα ακού­σε­τε σε αυτό τον δίσκο.

Ένα μεγά­λο ευχα­ρι­στώ
στον Πέτρο Κου­τσού­μπα.

Στην μνή­μη του Παύ­λου.

Χ. Χαλά­τσης

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση