Ντάμης ο σκληρός - Απογοήτευση

Το 45άρι

Κρα­τώ­ντας το όνο­μα Μπουρ­μπού­λια, το και­νούρ­γιο σχή­μα ηχο­γρα­φεί για τη Lyra του Πατσι­φά δύο τρα­γού­δια: το «Απο­γο­ή­τευ­ση» και το «Ο Ντά­μης ο σκλη­ρός». Σ'αυτά τα κομ­μά­τια ανα­φέ­ρε­ται ο Σιδη­ρό­που­λος σε μια συνέ­ντευ­ξή του: «Κυκλο­φό­ρη­σε ένας μικρός δίσκος μας, με τα τρα­γού­δια «Ντά­μης ο Σκλη­ρός» και «Απο­γο­ή­τευ­ση», με μου­σι­κή του Δελη­γιαν­νί­δη και στο ένα στί­χους δικούς μου. Οι βασι­κές ιδέ­ες για τα κομ­μά­τια μας είναι του Δελη­γιαν­νί­δη, αλλά τις επε­ξερ­γά­ζο­νται όλα μαζί τα μέλη του γκρουπ, ώσπου να πάρουν την τελι­κή τους μορ­φή». Τα δύο τρα­γού­δια ήταν συν­θέ­σεις του ντου­έ­του Δάμων & Φιντί­ας, με τον Ντάλ­λα και τον Τσι­λο­γιάν­νη στην υπη­ρε­σία ενός, σπά­νιου για τα δεδο­μέ­να της επο­χής, ηλε­κτρι­κού ήχου. Για την ακρί­βεια, τα Μπουρ­μπού­λια εκεί­νης της περιό­δου συνι­στού­σαν ένα πρω­τό­γνω­ρο πάντρε­μα δημο­τι­κής ελλη­νι­κής παρά­δο­σης και ροκ μου­σι­κής. Το «Απο­γο­ή­τευ­ση» είχε πρω­τοη­χο­γρα­φη­θεί ζωντα­νά με τους Δάμων & Φιντί­ας στο LP «Ζωντα­νοί στο Κύτ­τα­ρο» της προη­γού­με­νης χρο­νιάς, ενώ το «Ο Ντά­μης ο ληστής», ένε­κα φόβου λογο­κρι­σί­ας, μετο­νο­μά­ζε­ται σε «Ο Ντά­μης ο σκλη­ρός» με ελα­φρώς …παρα­ποι­η­μέ­νους στί­χους: ο «αναρ­χι­κός» γίνε­ται «ατί­θα­σος» και η «Βου­λή» γίνε­ται «βουή». Το κλα­ρί­νο που ακού­γε­ται στην ηχο­γρά­φη­ση, παί­ζει ο Αμε­ρι­κα­νός κλα­ρι­νε­τί­στας Mike Frogg.

Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος: φωνή, κρου­στά
Παντε­λής Δελη­γιαν­νί­δης: ηλε­κτρι­κή και ακου­στι­κή κιθά­ρα, φυσαρ­μό­νι­κα
Βασί­λης Ντάλ­λας: μπά­σο
Νίκος Τσι­λο­γιάν­νης: τύμπα­να

Τα Μπουρμπούλια

Τα Μπουρ­μπού­λια είχαν υλι­κό για ολό­κλη­ρο άλμπουμ, το οποίο δυστυ­χώς δεν ηχο­γρα­φή­θη­κε ποτέ. Άλλα κομ­μά­τια που είχαν γρά­ψει και στα οποία ανα­φε­ρό­ταν συχνά ο Παύ­λος σε συνε­ντεύ­ξεις της επο­χής ήταν «Ο θάνα­τος του Βασι­λιά Σαρ­δό­νιου»«Στην Ελευ­θε­ρία» και «Ο Καμπού­ρης». Εκτός από το 45άρι του 1972, μια ακό­μη δισκο­γρα­φι­κή κατά­θε­ση των Μπουρ­μπου­λιών που μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί επί­ση­μη, είναι το κομ­μά­τι «Δημο­τι­κό» (ζωντα­νή ηχο­γρά­φη­ση από το club Σαγιο­νά­ρα του Λου­τρα­κί­ου εν έτει 1973) που κυκλο­φό­ρη­σε 32 χρό­νια μετά την ηχο­γρά­φη­σή του, στη συλ­λο­γή "Swirling Echoes (Obscure Greek Bands from the 70's)" (Anazitisi Records, 2005). Το ορι­στι­κό τέλος για τα Μπουρ­μπού­λια ήρθε γύρω στο 1975, λίγο προ­τού ξεκι­νή­σει η συνερ­γα­σία του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου με τον Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λο και αφού πέρα­σαν από τις τάξεις τους μου­σι­κοί όπως ο Νίκος Δαπέ­ρης, ο Νίκος Πολί­της, ο Γιώρ­γος Κου­βα­ράς και ο Γιάν­νης Σπυ­ρό­που­λος. Ο ντρά­μερ Νίκος Τσι­λο­γιάν­νης ζει σήμε­ρα στην Ουτρέ­χτη της Ολλαν­δί­ας, όπου δια­πρέ­πει ως μου­σι­κός και εικα­στι­κός καλ­λι­τέ­χνης. Ο Παντε­λής Δελη­γιαν­νί­δης και ο Βασί­λης Ντάλ­λας δυστυ­χώς δεν βρί­σκο­νται πια στη ζωή.

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση