Λόγια του Παύλου

Συνέντευξη στο περιοδικό ΗΧΟΣ & HiFi, Μάιος 1981

Τα παρα­κά­τω κεί­με­να, πού απο­τε­λούν μια πρό­τα­ση προ­σέγ­γι­σης στο θέμα, γρά­φτη­καν από συνε­ντεύ­ξεις με πέντε από τους πιο γνω­στούς έλλη­νες μου­σι­κούς του ροκ εντ ρολ (όχι όμως απα­ραί­τη­τα και τούς πιο σημα­ντι­κούς), πού ήταν: ο Δημή­τρης Που­λι­κά­κος, ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος, ο Σταύ­ρος Λογα­ρί­δης και οι Γιάν­νης Σπά­θας, "Αντώ­νης Τουρ­κο­γιώρ­γης. Οι ερω­τή­σεις ήταν γενι­κού χαρα­κτή­ρα, με πρό­θε­ση την όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρη ελευ­θε­ρία στην έκθε­ση των από­ψε­ων των ερω­τη­θέ­ντων και έγι­ναν για να δια­τη­ρη­θεί ένας κοι­νός σκε­λε­τός για τίς συζη­τή­σεις.

Στο τεύ­χος αυτό ολο­κλη­ρώ­νε­ται η συνο­μι­λία μας με τον Παύ­λο Σιδη­ρό­που­λο, πού είχε αρχί­σει στο τεύ­χος τού Φλε­βά­ρη.

Νίκος Πολί­της

Συνέντευξη στο περιοδικό ΗΧΟΣ & HiFi, Σεπτέμβριος 1990

Ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος ξεκί­νη­σε το 1970 στο φολ­κλο­ρι­κό ντου­έ­το «Δάµων και Φιντί­ας» µε τον Παντε­λή Δελη­γιάν­νη, τρα­γου­δώ­ντας μπα­λά­ντες των Dylan, Stones, καθώς και κάποια δικά τους τρα­γού­δια. Τον επό­με­νο χρό­νο, ηχο­γρα­φεί στη «Λύρα» τον πρώ­το του δίσκο. Από το ‘72 ως και το ‘74, μαζί µε το Νίκο Τσι­λο­γιάν­νη (τύµπα­να) και το Βασί­λη Δάλ­λα (µπά­σο) συγκρο­τούν τα «Μπου­ρµπού­λια» και γίνο­νται ευρύ­τε­ρα γνω­στοί τρα­γου­δώ­ντας στο «Rodeo», «Κύτ­τα­ρο» και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Μια δισκο­γρα­φι­κή τους από­πει­ρα ατυ­χεί για­τί εν µέσω χού­ντας θεω­ρού­νται από επι­κίν­δυ­νοι ως από­βλη­τοι (χαρα­κτη­ρι­στι­κά λογο­κρί­νο­νται ολο­σχε­ρώς από τη μονα­δι­κή μου­σι­κή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή της επο­χής: «Δισκο­θή­κη για νέους», του περι­βό­η­του Νίκου Μαστο­ρά­κη).

Το 1974 ο Σιδη­ρό­που­λος μέσα στο γενι­κό­τε­ρο μαρα­σμό του ελλη­νι­κού ροκ συνερ­γά­ζε­ται για µια δεκα­ε­τία µε το Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λο.

Τα επό­με­να δύο χρό­νια δημιουρ­γεί τη «Σπυ­ρι­δού­λα» και ηχο­γρα­φεί τον πρώ­το του µεγά­λο δίσκο το «Φλου».

Το ’79 συγκρο­τεί το σχή­μα «Εται­ρία Καλ­λι­τε­χνών» τρα­γου­δώ­ντας κατά βάση ρυθ­μι­κά µπλουζ της δεκα­ε­τί­ας του ‘70. Το 1982 µε τους «Απρο­σά­ρµο­στους» ηχο­γρα­φεί το «Εν λευ­κώ» και το ‘84 το "Zorba the freak". Το ‘89 εμφα­νί­ζε­ται στο «Μετρό» όπου ηχο­γρα­φεί ζωντα­νά το «Χωρίς Μακι­γιάζ».
Ο δισέγ­γο­νος του Ζορµπά, ένας από τους πρώ­τους σκα­πα­νείς του ΡΟΚ στον τόπο µας, ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος μιλά­ει χωρίς μεγα­λο­στο­μί­ες ή σεµνο­τυ­φί­ες για το ροκ – ελλη­νι­κό και ξένο – για τη ζοφε­ρή του περι­πέ­τεια µε τα ναρ­κω­τι­κά, για το στι­χουρ­γι­κό εργα­στή­ρι του, για τον υπό έκδο­ση δίσκο του.

Μισέλ Φάις

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση