Συντελεστές

Η ψηφιο­ποί­η­ση και ταξι­νό­μη­ση του αρχεί­ου, η ψηφια­κή επε­ξερ­γα­σία των εικό­νων, καθώς και η συνο­λι­κή δια­μόρ­φω­ση της ιστο­σε­λί­δας, έγι­νε από τον Πανα­γιώ­τη Θερ­μο­γιάν­νη.

Η δια­μόρ­φω­ση της νέας ιστο­σε­λί­δας, έγι­νε από τον Περι­κλή Βασι­λεί­ου.

Η βιο­γρα­φία γρά­φτη­κε από την αδελ­φή του Παύ­λου, Μελί­να Σιδη­ρο­πού­λου, με τη δημο­σιο­γρα­φι­κή επι­μέ­λεια και προ­σθή­κες του Αντώ­νη Μπο­σκο­ΐ­τη και τη βοή­θεια της Μαρί­ας Σκό­κου, ανη­ψιάς του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου.

Τα υπό­λοι­πα κεί­με­να της ιστο­σε­λί­δας έγρα­ψαν οι Μελί­να Σιδη­ρο­πού­λου και Αντώ­νης Μπο­σκο­ΐ­της, με τη δημιουρ­γι­κή επι­μέ­λεια του Κωστή Ζου­λιά­τη.

Το υλι­κό προ­έρ­χε­ται από το αρχείο του Παύ­λου, από συνε­ντεύ­ξεις του, από μαρ­τυ­ρί­ες της αδελ­φής του καθώς και φίλων και συνερ­γα­τών του. Πολύ­τι­μο βοή­θη­μα στην κατα­γρα­φή υπήρ­ξε το βιβλίο του Άκη Λαδι­κού Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος Που να Γυρί­ζεις (εκδό­σεις Α.Α. Λιβά­νη, 1998), στο οποίο είναι συγκε­ντρω­μέ­νες οι περισ­σό­τε­ρες συνε­ντεύ­ξεις και λόγια του Παύ­λου. Οι φωτο­γρα­φί­ες που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στην ιστο­σε­λί­δα είναι από το προ­σω­πι­κό αρχείο της Μελί­νας Σιδη­ρο­πού­λου (εκτός και αν ανα­φέ­ρε­ται ξεχω­ρι­στή πηγή).

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση