Χειρόγραφα

Χει­ρό­γρα­φα κεί­με­να από το αρχείο του Παύ­λου. Τα κομ­μά­τια αυτά επι­λέ­χθη­καν είτε επει­δή απο­τε­λούν αυτο­βιο­γρα­φι­κές μαρ­τυ­ρί­ες, είτε επει­δή κατα­γρά­φουν προ­βλη­μα­τι­σμούς του Παύ­λου και είναι γραμ­μέ­να με τρό­πο που υπο­δη­λώ­νει ότι τις απευ­θύ­νει σε ανα­γνώ­στες.

Σας γρά­φει ο μου­σι­κός (συν­θέ­της, στι­χουρ­γός, τρα­γου­δι­στής) Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος. Όποιος από τους ανα­γνώ­στες με ξέρει, με ξέρει για­τί ακού­ει ελλη­νι­κό ροκ.

Μιλάω για το Σιδη­ρό­που­λο που σέβε­ται το κοι­νό του, όποιο κι αν είναι. Για το Σιδη­ρό­που­λο που δηλώ­νει ανέ­ντα­χτος της Αρι­στε­ράς, που ψηφί­ζει ΚΚΕ και που στην ασφά­λεια έχει φάκε­λο Αναρ­χι­κού και θεω­ρή­θη­κε ύπο­πτος ότι ανή­κει στη 17 Νοέμ­βρη. Για το Σιδη­ρό­που­λο που επί Χού­ντας σπού­δα­σε 3 χρό­νια Μαθη­μα­τι­κός στο Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης, γνώ­στη της Αγγλι­κής γλώσ­σας, έχο­ντας σπου­δά­σει 1 χρό­νο σολ­φέζ και 1 χρό­νο αρμο­νία κι αντοί­στι­ξη από το γνω­στό στους μου­σι­κούς κύκλους Αινιάν.

Συνερ­γά­της σαν τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός του συν­θέ­τη Γ. Μαρ­κό­που­λου το 1974 και 1975, συνερ­γά­της του συν­θέ­τη ηλε­κτρο­νι­κής μου­σι­κής Σ. Βασι­λειά­δη το 1976 και μέλος τότε του ΕΣΣΥΜ (ελλ. συνδ. συγ­χρ. μου­σι­κής). Για το Σιδη­ρό­που­λο τον Παύ­λο που 1977–78 συνερ­γά­ζε­ται με τη Σπυ­ρι­δού­λα (μουσ. συγκρό­τη­μα) και σαν ξεκί­νη­μα της προ­σω­πι­κής του καριέ­ρας κυκλο­φο­ρεί το δίσκο "ΦΛΟΥ", αφού το 1971–72 με τον Π. Δελη­γιαν­νί­δη (Δάμων και Φιντί­ας) συμ­με­τεί­χε στο θρυ­λι­κό πια δίσκο ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, με το τρα­γού­δι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ που μετά γυρί­στη­κε σε μικρό δίσκο με το μουσ. συγκρό­τη­μα Μπουρ­μπού­λια.

Προετοιμασία συνέντευξης

Αυτοβιογραφικό σημείωμα

Πρόταση του Παύλου στο υφυπουργείο Νέας Γενιάς, σχετική με τα κέντρα νεότητας

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση